INNOVADOR / NORMALIZADOR

Obxectivos normalizadores  comúns a todos os proxectos de aula:
  • - Crear escenarios educativos que incidan na competencia lingüística da comunidade escolar establecendo o uso do galego como lingua dos proxectos.
  • - Facilitar o uso das novas tecnoloxías para a normalización lingüística.
  • - Revelar a presenza da Web como vehículo para tratar temas de actualidade, superando prexuízos que aínda ligan o galego cunha cultura do pasado.
  • - Apreciar e valorar criticamente diferentes manifestacións artísticas e culturais e considerala patrimonio dos pobos.
  • - Identificar as relacións existentes entre esas manifestacións e a sociedade nas que se crean.
  • - Provocar un sentimento de cidadanía global e planetaria compatible coa identidade local.
  • - Utilizar as TIC para realizar o tratamento de información e presentar os resultados en diferentes formatos dixitais con manexo e interpretación de gráficos, táboas, textos e información dos medios e tecnoloxías da comunicación.
  • - Aprender a traballar en equipo en contornos de traballo colaborativo para fomentar estratexias de cooperación e de respecto.
  • - Crear e compartir e difundir materiais normalizadores que recollan a información procesada dos proxectos.